Home  >  Những Trang Vàng  >  Bảo Hiểm, Bảo Vệ
 

  Nơi Quảng Cáo Những Trang Vàng  
( Ad Wanted )
 
Ad Frame No : B0701
( Ad Wanted )
 
Ad Frame No : B0702
( Ad Wanted )
 
Ad Frame No : B0703
( Ad Wanted )
 
Ad Frame No : B0704
 
  Cty Bảo Hiểm      
         
01 中國產物保險
Chung Kuo Insurance Co., Ltd-Rep. Office
TEL:08-3823-4939
FAX:08-3827-2466
胡志明市第1郡孫德勝5B號11A號8樓
8F, 11A, Landmark Building
5B Ton Buc Thang, Q.1, TP.HCM
02 台灣人壽
Bao Hiem Nhan Tho Taiwan
TEL:04-3772-5041
FAX:04-3772-5048
河内市朗下街4A樓第10層1號房
P.01, Tang 10, Harec Building, 4A Lang Ha, Ha Noi
 
03 明台產物保險Msig Mingtai Insurance Co., Ltd-Hcmc Branch TEL:08-3821-9030
FAX:08-3821-9029
胡志明市第一郡黎利街65號西貢中心大廈六樓2B & 3室
So 65, Duong Le Loi, Q.1, TP.HCM
 
04 國泰人壽
Bao Hiem Nhan Tho Cathay
TEL:04-3936-6788
FAX:04-3936-6799
河內二征夫人街88號世越銀行樓第5層
Tang 5, 88 Hai Ba Trung, Ha Noi
05 富邦產物保險
Cty TNHH Bao Hiem Fubon Vietnam
TEL:08-5415-5678
FAX:08-5415-5188
胡志明市第7郡阮文玲801號Lawrence Ting大樓4樓
Tang 4, Lawrence Ting Building, So 801, Nguyen Van Linh, Q.7, TP.HCM
06 新光人壽
VPDD Shinkoong Life Insuarance
TEL:04-3772-4582
FAX:04-3772-4583
河內市朗下街4A樓第5層
Tang 5, So 4A, Lang Ha, Ha Noi
 
         
 
      Cty Bảo Vệ      
         
01 忠德義保衛
Cong Ty TNHH MTV DVBV Trung Duc Nghia
TEL:061-354-078
FAX:061-354-0701
同奈省仁澤III工業區
KCN Nhon Trach III, Dong Nai
 
         
 

 Ngành Nghề Định Nghĩa   ∣   Mô Tả Vị Trí Quảng Cáo   ∣   Đăng Ký Quảng Cáo

COPYRIGHT©  TRANG WEB THƯƠNG MẠI VIỆT NAM